Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies,w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki. Czytaj więcej...

Zaloguj

Zaloguj:


Adres

BIURO RACHUNKOWE
ul. Podjazd 5
80-542 Gdańsk
woj. pomorskie
tel.: 601 641 388

Obsługa podatkowo - księgowa obejmuje:

 
 • prowadzenie ksiÄ…g handlowych: dekretacja i ksiÄ™gowanie na kontach ksiÄ™gowych dokumentów zatwierdzonych przez zleceniodawcÄ™ w sposób zgodny z ustawÄ… o rachunkowoÅ›ci
 • weryfikacja dokumentów pod wzglÄ™dem podatkowym
 • prowadzenie podatkowej ksiÄ™gi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji przychodów
 • prowadzenie ewidencji Å›rodków trwaÅ‚ych i wyposażenia
 • prowadzenie ewidencji do celów podatku VAT
 • prowadzenie ewidencji zanieczyszczeÅ„ wprowadzanych do Å›rodowiska
 • rozliczanie w zakresie podatku VAT i podatku dochodowego od osób fizycznych
 • wypeÅ‚nianie na podstawie ksiÄ…g i rejestrów wszystkich niezbÄ™dnych deklaracji podatkowych oraz dostarczanie ich do odpowiednich urzÄ™dów
 • doradztwo podatkowe w zakresie prowadzenia dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej
 • sporzÄ…dzanie wszelkich pism do US i ZUS
 • sporzÄ…dzanie druków przelewów do US, ZUS i pÅ‚acowych
 • sporzÄ…dzanie rocznych zeznaÅ„ podatkowych (także dla klientów indywidualnych)
 • sporzÄ…dzanie sprawozdaÅ„ do urzÄ™du statystycznego
 • reprezentowanie Podatnika przed UrzÄ™dem Skarbowym i  innymi urzÄ™dami w zakresie naszego peÅ‚nomocnictwa
 • przygotowywanie i dokonywanie aktualizacji danych o przedsiÄ™biorstwie w UrzÄ™dzie Skarbowym i ZUS
 • sporzÄ…dzanie dokumentów zgÅ‚oszeniowych i rozliczeniowych ZUS, przekazywanie deklaracji do ZUS drogÄ… elektronicznÄ…
 • konsultacje w zakresie prawa podatkowego i ksiÄ™gowoÅ›ci.